fbpx

Советник за заштита на животна средина

Советник за заштита на животна средина

Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 177/2022

 државен службеник од група I, подгрупа I во Општина Кисела Вода 

1. УПР0101В01000 Советник за заштита на животна средина, Одделение за заштита на животна средина, Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, наука за земјиштето и хидрологија
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:00 до 16:00

 

Паричен нето износ на плата: 26.566,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Македонец(ка) 1.

Преглед на работа