fbpx

Јавно комунално претпријатие „САРАЈ“

 • Полно работно време
Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 28/2023

јавни службеници од група I, подгрупа II во Јавно комунално претпријатие „САРАЈ“ – Скопје 

2. КДР0102Г01006 Самостоен референт – технички секретар, Одделение за општи и правни работи, (1) 

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование – економско или гимназија
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

Општи работни компетенции

 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник – петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:30 до 16:30

Паричен нето износ на плата: 19.215,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Албанец(ка) 1.

Преглед на работа

Јавно комунално претпријатие „САРАЈ“