fbpx

Средно Медицинско Училиште на Град Скопје Д-р Панче Караѓозов

БЛАГАЈНИК

 • Полно работно време
Месечна плата:

JАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 175/2022

 јавен службеник од група I, подгрупа II во Средно Медицинско Училиште на Град Скопје Д-р Панче Караѓозов 

1. ОБН0102Г01008 Самостоен референт за благајна – Благајник, Одделение за финансии и сметководство, Административна служба

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

 • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, завршена средна или виша економска школа – 60/120 кредити според ЕКТС
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Општи работни компетенции

 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

 

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:00 до 16:00

 

Паричен нето износ на плата: 19.000,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Македонец(ка) 1.

Преглед на работа

Средно Медицинско Училиште на Град Скопје Д-р Панче Караѓозов