fbpx

Град Скопје

Помошник раководител на сектор – Инспекторат на Градот Скопје

Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 27/2023

 државен службеник од група I, подгрупа I во Град Скопје 

1. ИНС0101Б03001 Помошник раководител на сектор – Инспекторат на Градот Скопје, (1) 

Општи услови

–   да е државјанин на Република Македонија,

–   активно да го користи македонскиот јазик,

–   да е полнолетен,

–   да има општа здравствена способност за работното место,

–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, високо образование

– најмалку 4 (четири) години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку една година како инспектор

   Општи работни компетенции– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

– учење и развој

– комуникација

– остварување резултати

– работење со други/тимска работа

– стратешка свест

– ориентираност кон странките/засегнати страни

– раководење и

– финансиско управување

   Посебни работни компетенции– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Дополнителни услови

– возачка дозвола Б категорија

Распоред на работно време

–   Работни денови понеделник-петок

–   Работни часови неделно 40

–   Работно време од 08:30 до 16:30

–   Опис за работното време

Паричен нето износ на плата46.714,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Македонец(ка) 1.

Преглед на работа