fbpx

Општина Велес

Раководител на одделение за заштита на животната средина

 • Полно работно време
Месечна плата:
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 190/2022

 државен службеник од група I, подгрупа I во Општина Велес 

1. УПР0101Б04000 Раководител на одделение за заштита на животната средина, Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, евроинтеграции и локален економски развој

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Биологија или Животна средина
 • најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • раководење и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • потврда за положен испит за административно управување
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 07:30 до 15:30
 • Опис за работното време: – Опис за работното време:

Паричен нето износ на плата: 30.056,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Бошњак(чка) 1.

Преглед на работа

Општина Велес

За да аплицирате за оваа работа, посетете ја prijava.aa.mk.