fbpx

Општина Гостивар

Самостоен референт – Комунален редар, Одделение за комунална инспекција, инспекција за животна средина и градежна инспекција, Сектор за инспекциски надзор

 • Полно работно време
Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 229/2022

државни службеници од група I, подгрупа I во Општина Гостивар 

1. УПР0101Б03000 Помошник раководител на секторот за поддршка на Градоначалникот

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

 • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, Вишо образование, Средно гимназиско образование, Средно стручно образование – здравствена струка или Средно економско образование (економски или правен техничар)
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Општи работни компетенции

 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

 

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:00 до 16:00

 

Паричен нето износ на плата: 18.846,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Албанец(ка) 1.

Преглед на работа

Општина Гостивар