fbpx

Јавно претпријатие за државни патишта

Сoветник за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ, Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ, Сектор за инвестиции со средства од РМ

 • Полно работно време
Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 518/2022

 јавен службеник од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за државни патишта 

1. КДР0102В01079 Сoветник за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ, Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ, Сектор за инвестиции со средства од РМ

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Градежништво и водостопанство
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 07:30 до 15:30
 • Опис за работното време: – Опис за работното време:

Паричен нето износ на плата: 43.625,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Македонец(ка) 1.

АПЛИЦИРАЈ

Преглед на работа

Јавно претпријатие за државни патишта