fbpx

Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј

Советник за општи и нормативно правни работи – Секретар

 • Полно работно време
Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 168А/2022

 јавен службеник од група I, подгрупа II во Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј Скопје 

1. ОБН0102В01001 Советник за општи и нормативно правни работи – Секретар, Одделение за нормативно-правни работи, човечки ресурси и општи работи, Административна служба

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки
 • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

 

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:00 до 16:00

 

Паричен нето износ на плата: 25.840,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Албанец(ка) 1.

Преглед на работа

Државен музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј