fbpx

Министерство за финансии - Царинска управа

Виш цариник во отсек за стоков промет

 • Полно работно време
Месечна плата:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 238/2022

 државни службеници од група I, подгрупа I во Министерство за финансии – Царинска управа 

1. ЦАР0101В04001 Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат, Отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат, Царинска испостава Табановце автопат, Царинарница Куманово

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, Правни науки, Организациони науки и управување (менаџмент)
 • без работно искуство

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:30 до 16:30

Паричен нето износ на плата: 32.784,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Македонец(ка) 7, Албанец(ка) 2.

Преглед на работа

Министерство за финансии - Царинска управа