fbpx

Огласи работа

За Бесплатни огласи, Ве молиме пополнете ги потребните полиња и притиснете го копчето Сними Оглас. За Платени и Издвоени огласи, со вклучено Лого на Вашата компанија, Ве молиме притиснете .
Оставете го полето празно ако локацијата не е важна
Select if this is a remote position.
Add a salary currency, this field is optional. Leave it empty to use the default salary currency.

Детали за компанијата

Оставете го ова празно ако локацијата не е важна

Бесплатни огласи

  • Огласот ќе биде активен 3 дена

0 денари
Нарачај

Платени огласи

  • Огласот ќе биде активен 15 дена
  • Огласот ќе биде прикажан со логото на работодавачот

600 денари
Нарачај

Издвоени огласи

  • Огласот ќе биде активен 15 дена
  • Огласот ќе биде прикажан со логото на работодавачот
  • Издвоен оглас – огласот ќе биде прикажан на горна позиција, издвоен над другите огласи

900 денари
Нарачај