fbpx

Приватност

Дигитал трендс ДОО Скопје е посветен на заштита на приватноста и интегритетот на личните податоци со кои доаѓа во контакт во текот на своето работење. Во овој документ за применета политика за приватност (privacy policy) се назначени видовите лични податоци кои ги примаме и собираме при користење на веб-сајтот rabotazatebe.mk, како и некои од чекорите кои ги преземаме за нивна заштита.

Основни одредби

Сите приватни податоци под контрола на Дигитал трендс ДОО Скопје се добиени доброволно, преку експлицитна согласност на нивните сопственици, или од трети страни кои ја имаат добиено согласноста на сопствениците за таа намена. Личните податоци под контрола на Дигитал трендс ДОО Скопје се користат само за намената за која се собрани, а доколку има потреба да се искористат и за други цели, тоа се прави само со експлицитна дозвола од нивните сопственици. Политика на Дигитал трендс ДОО Скопје е записите кои содржат лични податоци да се уништуваат/бришат по истекот на рокот за нивно чување, доколку е определен со договор или закон, или по завршувањето на проектот во рамки на кои биле собрани. Податоците кои се прибираат преку веб-сајтот на rabotazatebe.mk се користат само за статистички потреби, а не и за следеење на активноста на поединечни корисници. Во случај на криминална истрага, Дигитал трендс ДОО Скопје се придржува до важечките закони на Р. Македонија и податоците собрани со активноста на веб-сајтот се достапни на органите на прогон само со валиден судски налог, со исклучок на случај на злоупотреба на нејзин информациски систем или веб-сајт, кога логовите може се испитуваат и анализираат и во предистражната постапка.

CV – Кратки биографии на корисниците

CVата кои корисниците ги прикачуваат на сајтот rabotazatebe.mk, или пак ги внесуваат, се видливи само за нив и за компаниите каде корисникот аплицирај на некој од огласите на таа компанија. Доколку корисникот ја затвори сметката, сите податоци ќе бидат уништени/избришани.

Користење колачиња

  • Не користиме колачиња.

Е-пошта

Податоците кои посетителите ги испраќаат доброволно преку е-маил и формуларот за контакт се сметаат за службена тајна и се чуваат во согласност со општите одредби и правилата и прописите за архивско работење. Тука спаѓаат и нивната адреса за е-пошта, име, презиме, поштенска адреса, телефон.